Vyhrazená technická zařízení (tzv. VTZ)

Vyhrazená technická zařízení (tzv. VTZ)

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou dle ust. § 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 174/1968 Sb.“), zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

 

Jsou to vyhrazená technická zařízení: tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

 

Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin, a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních. Jejich podrobnější rozdělení je uvedeno v jednotlivých vyhláškách.

 

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

 

Pro tato vyhrazená technická zařízení platí vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou např.: parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku, tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

 

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

 

Pro uvedená vyhrazená zdvihací zařízení platí vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou např.: jeřáby s nosností nad 5 000 kg, výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, s nosností nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m.

 

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

Pro tento druh vyhrazených technických zařízení platí vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

 

Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou např.: zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. Uvedená vyhláška neřeší požadavky samotného provozu vyhrazených elektrických zařízení.

 

VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

 

Pro tato vyhrazená technická zařízení platí vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhrazenými plynovými zařízeními jsou např.: zařízení pro výrobu a úpravu plynů, zařízení pro skladování a přepravu plynů, zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic.

 

 

Veškeré revize vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb. a uvedených vyhlášek mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením. Pokud je revizní technik v postavení podnikající fyzické osoby (tzv. OSVČ), musí mít i oprávnění k revizní činnosti.

Menu