Státní úřad inspekce práce v roce 2022 uskutečnil více než 18 tisíc kontrol a uložil přes 3 tisíce pokut v souhrnné výši 357 milionů korun

Státní úřad inspekce práce v roce 2022 uskutečnil více než 18 tisíc kontrol a uložil přes 3 tisíce pokut v souhrnné výši 357 milionů korun

Publikováno: 20. 6. 2023

Praha - V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 18 553 kontrol, což je o 4 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 7 232 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 920 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 572 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 829 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 536 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů.

„Pro některé firmy je stále lákavé doplňovat svou pracovní sílu mimo rámec zákona. Proto podpoříme kroky vedoucí k mobilizaci domácího pracovního trhu a také ke zvýšení flexibility bezpečného zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí. Ruku v ruce s tím však příjdou přísnější sankce za nelegální zaměstnávání. Již nyní existují případy, kdy byla uložena sance ve výši 14 milionů Kč,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Státní úřad inspekce práce na počátku roku 2022 operativně zareagoval na vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině mimo jiné tím, že rozšířil zaměření kontrol o kontroly pracovních podmínek zaměstnanců, držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Cílem takových kontrol bylo napomoci legálnímu a důstojnému začlenění držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny na trh práce a zajistit jim tak rovné pracovní a ostatní podmínky, které jsou zaměstnancům v rámci jejich pracovněprávních vztahů ze strany zaměstnavatelů poskytovány.

V roce 2022 SÚIP zaměřil svou kontrolní činnost také na kontroly nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání, kontroly agentur práce, na kontroly v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců, dále také na kontroly v lesnictví a ve dřevozpracujícím průmyslu, kontroly v zemědělství a v neposlední řadě také na kontroly, které byly realizovány na základě přijatých podnětů ke kontrole. Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 30 910 porušení, přičemž 17 612 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce, 7 663 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 2 855 porušení spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 2 780. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností v oblasti odměňování zaměstnanců, při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr a dodržování pracovní doby zaměstnanců.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 2 560 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 474 občanů České republiky, 2 007 cizinců ze třetích zemí a 79 občanů jiných členských států EU.

V roce 2022 obdržely orgány inspekce práce celkem 5 442 podnětů ke kontrole, z nichž některé se paralelně vztahovaly k různým oblastem kontrolní působnosti Státního úřadu ispekce práce. Poměrně často šlo například o kombinaci oblasti pracovněprávních vztahů (dále PPV) společně s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích (dále BOZP), resp. s oblastí nelegálního zaměstnávání (dále NLZ).  Podle jednotlivých oblastí kontrolních činností byly podněty rozděleny takto: na úseku PPV bylo v loňském roce přijato 3 079 podnětů, na úseku BOZP celkem 681 podnětů, na možný výkon nelegální práce upozorňovalo 1 373 podnětů, 55 podnětů směřovalo na pracovní podmínky zaměstnanců s dočasnou ochranou z Ukrajiny a na jiná porušení v oblasti zaměstnanosti dalších 204 podnětů. Orgány inspekce práce rovněž obdržely 27 podnětů upozorňujících na nedodržování podmínek vymezených zákonem o dětské skupině. Procentuální rozložení podnětů podle jednotlivých oblastí působnosti Úřadu se oproti předchozímu roku výrazně nezměnilo, stále se kolem 58 % podnětů týká oblasti PPV, 29 % podnětů se týká zaměstnanosti a NLZ a zbylých 13 % se vztahuje k BOZP.

„V roce 2022 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 298 pokut v souhrnné výši 357 162 500 Kč,“ uvedl generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Ukazatel

Rok

2018

2019

2020

2021

2022

Počet kontrol

22 995

25 834

15 852

14 443

18 553

Počet uložených pokut

4 045

3 562

3 101

3 526

3 298

Výše uložených pokut (Kč)

299 359 611

344 576 200

274 961 500

378 967 000

357 162 500

Vývoj počtu kontrol, uložených pokut a výše pokut v letech 2018 až 2022

Výzvy pro inspekci práce pro následující období

Cílem je zefektivnit kontrolní činnost inspekce práce tak, aby byla snížena zátěž zaměstnavatelů, a to konkrétně cílenějším výběrem kontrol, dále prohloubením spolupráce s dalšími kontrolními orgány (Generální finanční ředitelství, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce) a také zvýšeným důrazem na poradenství a osvětu zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů.

Bude nutné rovněž odborně zajistit nové kontrolní působnosti, které budou spadat pod kontrolní dohled orgánů inspekce práce, jako jsou ochrana oznamovatelů a vysílání zaměstnanců v dopravě.

V neposlední řadě je cílem zaměřovat kontroly na rizikové oblasti, jako jsou aktuálně zastřené zprostředkování zaměstnání a pracovní podmínky zahraničních pracovníků (včetně držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny).

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu