Státní úřad inspekce práce letos zrealizoval přes 11 tisíc kontrol a uložil pokuty v celkové výši přesahující 180 milionů korun

Státní úřad inspekce práce letos zrealizoval přes 11 tisíc kontrol a uložil pokuty v celkové výši přesahující 180 milionů korun

Publikováno: 28. 7. 2023

Opava – Za první pololetí letošního roku uskutečnily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 11 044 kontrol. Z tohoto počtu se 4 510 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 2 188 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 3 860 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 486 kontrol. Porušení právních předpisů bylo všemi oblastními inspektoráty práce zjištěno u více něž 50 procent ze všech dokončených kontrol.

Vedle samotných kontrol vydaly oblastní inspektoráty práce 1 058 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, účastnily se v 533 případech kolaudačních řízení staveb a v 124 případech provedly dílčí prověrky Bezpečných podniků. V rámci bezplatného pracovněprávního poradenství veřejnosti zodpověděly jednotlivé oblastní inspektoráty práce letos zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům už dohromady 5 759 dotazů, především z oblasti pracovněprávních vztahů či bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 18 217 nedostatků, přičemž 10 844 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 3 821 nedostatků bylo zjištěno při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 3 552 porušení v oblasti zákona o zaměstnanosti. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností v oblasti odměňování, při sjednávání a ukončování pracovního poměru a při dodržování pracovní doby zaměstnanců.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 1 656 nelegálně zaměstnaných osob (za celý loňský rok 2022 to bylo 2 560 osob). Jednalo se o 272 občanů České republiky, 1 355 cizinců a 29 občanů EU.

Za prvních 6 měsíců roku 2023 přijaly orgány inspekce práce celkem 3 027 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 1 658 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek (nejčastěji se jednalo o odměňování zaměstnanců a oblast pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), v 843 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci (nejčastěji jedno o nelegální práci občanů ČR – 522 podnětů, občanů EU – 62 podnětů a cizinců – 278 podnětů) a možné porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a 352 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

V prvním pololetí roku 2023 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 1 833 pokut v souhrnné výši 180 822 500 Kč.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu