Počet smrtelných pracovních úrazů se v loňském roce udržel na nejnižší úrovni za posledních 20 let

Počet smrtelných pracovních úrazů se v loňském roce udržel na nejnižší úrovni za posledních 20 let

Publikováno: 19. 7. 2023

Opava – V roce 2022 došlo ke stejnému počtu smrtelných pracovních úrazů jako v předchozím roce 2021 a zůstává tak na nejnižší úrovni za posledních dvacet let. Celkem 83 smrtelných pracovních úrazů bylo nahlášeno na oblastní inspektoráty, Český báňský úřad zaznamenal v loňském roce 5 smrtelných pracovních úrazů. Celkem tedy došlo v roce 2022 v České republice k 88 smrtelných pracovním úrazům. Zahraniční pracovníci se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílejí necelými 20 procenty. Ke třem smrtelným pracovním úrazům došlo při činnostech vykonávaných v zahraničí.

V tabulce a grafu naleznete vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů za posledních 20 let, tedy od roku 2002, kdy bylo zjištěno celkem 206 smrtelných pracovních úrazů, až po předloňský a loňský rok s 88 případy. Celkový počet za roky 2021 a 2022 je stejný, nicméně v loni došlo k poklesu smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných Státním úřadem inspekce práce z 88 takovýchto případů v roce 2021 na 83 případů v roce 2022. Naopak Český báňský úřad v roce 2022 zaznamenal (ve srovnání s rokem 2021, ve kterém nebyl zaznamenán žádný smrtelný pracovní úraz) nárůst počtu smrtelných pracovních úrazů o 5 takovýchto případů.

Z dlouhodobého hlediska lze pozorovat pozitivní trend pozvolného snižování počtu smrtelných pracovních úrazů, přičemž největší meziroční pokles byl zaznamenán mezi léty 2008 a 2009, kdy došlo meziročně ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů o 69 případů. V roce 2021 došlo k rovněž výraznému poklesu smrtelných pracovních úrazů, a to ze 108 takovýchto případů v roce 2020 na 88 případů v roce 2021.

Smrtelné pracovní úrazy podle krajů

Z pohledu regionálního, tj. podle místa, kde k úrazu došlo, se nejvíce smrtelných pracovních úrazů stalo v krajích Jihomoravském (13), Moravskoslezském (13) a Jihočeském (9). K pouze dvěma smrtelným pracovním úrazům došlo v krajích Libereckém, Královehradeckém a Olomouckém.

Zdroje smrtelných pracovních úrazů

Nejčastějším zdrojem byla pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky (19 smrtelných pracovních úrazů), převážně šlo o dopravní nehody. Smrtelnými pracovními úrazy, které vznikly při dopravních nehodách dopravních prostředků na veřejných pozemních komunikacích, se inspekce práce v rámci své kontrolní činnosti nezabývá, na rozdíl od pracovních úrazů, ke kterým došlo při provozu dopravních prostředků na účelových komunikacích a v neveřejných prostorách (například areál firmy). Druhým nejpočetnějším zdrojem vzniku smrtelných pracovních úrazů byla kategorie budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (14), kdy se jedná především o úrazy vzniklé při pádu nebo sesunutí ze schodů, žebříků, výstupů, střech, teras, plošin a ostatních vyvýšených míst. Mezi třetí nejčastější zdroj smrtelného pracovního úrazu patří živé organismy a lidské bytosti (10 smrtelných pracovních úrazů). Zdrojem tohoto úrazu byly např. živá domácí a hospodářská zvířata, lidé, pády celých stromů nebo vymrštění jejich napružených částí.

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů podle vztahu k zaměstnavateli

Shodně s předchozími lety bylo v roce 2022 nejvíce smrtelných pracovních úrazů zaznamenáno u zaměstnanců v pracovním poměru (62 úmrtí), případně u osob vykonávajících dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakými jsou dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti (12). Méně častěji pak docházelo ke smrtelným pracovním úrazům u osob vykonávajících činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (typicky se jedná o osoby samostatně výdělečně činné – 9 úmrtí). V roce 2022 nebyl nahlášen ani jeden případ smrtelného pracovního úrazu u zaměstnance agentury práce dočasně přiděleného k výkonu práce u uživatele.

Příčiny smrtelných pracovních úrazů

Podobně jako v předchozích letech, i loni se nejvíce smrtelných pracovních úrazů stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika, a to přesně v 75 procentech případů (66 úmrtí). Další významnou příčinou byly Používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru (8 úmrtí). Ostatní kategorie příčin pracovních úrazů jsou v záznamech o smrtelných pracovních úrazech uváděny v mnohem menší míře.

Příklady smrtelných pracovních úrazů

Doprava

V areálu bývalého JZD, byl nalezen řidič bez známek života, vklíněný mezi pootevřenými dveřmi kabiny nákladního vozidla AVIA a sloupkem plotu. Vozidlo bylo plně naloženo uhelnými briketami. Šetřením bylo zjištěno, že řidič poté, co naložil vozidlo s kontejnerovou nadstavbou uhelnými briketami, nastartoval a kousek popojel uvnitř v areálu firmy. Pak zastavil, vyřadil rychlost a zatáhl ruční brzdu. Vystoupil a snažil se páčidlem zarazit pojistku, která slouží k zajištění velkoobjemového kontejneru proti samovolnému uvolnění. Nečekaně došlo k rozjetí plně naloženého vozidla, které stálo mírně z kopce. Lze předpokládat, že řidič se snažil do vozidla naskočit a zastavit ho, přičemž vozidlo vyjelo ze štěrkové cesty na trávu a narazilo do oplocení a keře a tím došlo k sevření těla řidiče mezi dveře a kabinu vozidla.

Dřevozpracující průmysl

Úrazem postižený zaměstnanec prováděl pomocné práce při pořezu dřeva (kulatiny) na kotoučové kmenové pile, přičemž uvedenou práci vykonával společně se svým zaměstnavatelem (podnikající fyzickou osobou). V průběhu pracovní činnosti (úklidu odkor v okolí stroje) došlo k zachycení úrazem postiženého zaměstnance kotoučovou kmenovou pilou, konkrétně pohybujícím se vozíkem pilové hlavy a jeho následnému kontaktu s řezným nástrojem, což mělo za následek vážná poranění s následkem smrti.

Zemědělství

V dopoledních hodinách ošetřovatelé nakládali skot do automobilu, který měli následně převážet. Úrazem postižený zaměstnanec chtěl jít sdělit svému kolegovi nějaké informace. Ač byl postižený několikrát upozorněn, aby nechodil do prostoru mezi smykový nakladač a zábranu kotce, za kterou procházeli býci, přesto touto cestou šel, aby sdělil informaci kolegovi. Smykový nakladač stál v místě, kde byla napáječka. Býci v tomto prostoru mohli prostrčit hlavu. Jeden býk přišel k prostoru napáječky, prostrčil mezerou hlavu a narazil úrazem postiženého zaměstnance na smykový nakladač, čímž mu způsobil zranění neslučitelná se životem.

 

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu