Kontroly inspekce práce odhalily v roce 2021 přes 3 tisíce nelegálně pracujících

Kontroly inspekce práce odhalily v roce 2021 přes 3 tisíce nelegálně pracujících

Publikováno: 18. 2. 2022

Opava – Přes částečné omezení kontrolní činnosti z důvodu pandemie covid-19 bylo v roce 2021 při kontrolách Státního úřadu inspekce práce zjištěno přes 3 tisíce nelegálně pracujících osob a za umožnění výkonu nelegální práce vyměřeny pokuty v celkové výši přesahující 190 miliónů korun. Kontroly probíhaly v rámci naplánované a průběžně realizované kontrolní činnosti, ale v loňském roce proběhlo také několik mimořádných kontrolních akcí zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Kontroly budou ve obdobném režimu pokračovat i v tomto roce.

Z celkového počtu 14 443 kontrol provedených Státním úřadem inspekce práce v roce 2021 bylo 5 222 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání (dále jen NLZ), při kterých byla oblastními inspektoráty zjištěna nelegální práce u 735 subjektů. Kontrolami bylo odhaleno 3 295 nelegálně zaměstnaných osob. V 312 případech se jednalo o občany České republiky, ve 288 případech o občany EU (nejčastěji občany Slovenska, Bulharska a Rumunska) a v 2 695 případech o cizince, občany třetích zemí (nejčastěji občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu).

Za umožnění výkonu a výkon nelegální práce bylo v roce 2021 zaměstnavatelům uloženo celkem 740 pokut v celkové výši 190 178 000 Kč.

Rok

Počet osob zjištěných při nelegální práci

občané ČR

občané EU

cizinci

celkem

2012

2 675

430

1 471

4 576

2013

1 394

295

1 481

3 170

2014

1 238

184

650

2 072

2015

1 913

294

858

3 065

2016

760

193

1 337

2 290

2017

767

234

1 917

2 918

2018

763

225

3 595

4 583

2019

622

207

3 513

4 342

2020

556

141

2 413

3 110

2021

312

288

2 695

3 295

Počty nelegálně zaměstnaných občanů ČR, EU a cizinců v letech 2012–2021

Nejčastěji byly v roce 2021 odhalovány nelegálně pracující osoby na pracovištích zaměstnavatelů sektoru stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a sektoru velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel.

Z pohledu velkosti zaměstnavatele se nelegálního zaměstnávání dopouštěli nejčastěji malí zaměstnavatelé (do 9 zaměstnanců, resp. 10–49 zaměstnanců) nebo zaměstnavatelé se 50–249 zaměstnanci.

Při organizaci a provádění kontrol orgány inspekce práce spolupracovaly s dalšími orgány státní správy. Jednalo se především o spolupráci se Službou cizinecké policie, celními úřady, pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Generálním finančním ředitelstvím a Úřadem práce ČR. Rovněž probíhala intenzivní spolupráce s Českou správou sociálního zabezpečení, zejména v oblasti ověřování příslušnosti k právním předpisům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců.

Od roku 2016 sledují orgány inspekce práce jednoznačný trend převahy odhalování nelegálně zaměstnaných cizinců nad ostatními (občané ČR a EU) (Graf: srovnání nelegálně zaměstnaných občanů ČR, EU a cizinců v letech 2012–2021)

Mimořádné kontroly nelegálního zaměstnávání

Vedle průběžně realizovaných kontrol proběhly v loňském roce 3 mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního zaměstnání, při kterých bylo zkontrolováno celkem 207 zaměstnavatelů. Vedle inspektorů oblastních inspektorátů bylo do akcí zapojeno také 320 policistů Služby cizinecké policie. Kontroly se zaměřily zejména na zaměstnavatele v průmyslu, agropotravinářství nebo na stavby či logistická centra. Na základě dokončených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů u 151 zaměstnavatelů a umožnění výkonu nelegální práce se dopustilo 44 zaměstnavatelů, kteří nelegálně zaměstnávali 190 osob. Nejčastěji se jednalo o cizince, a to z Ukrajiny (116 osob) a Vietnamu (48 osob). Zastřené zprostředkování zaměstnání bylo odhaleno u 31 zaměstnavatelů, kteří nezákonně přidělovali k uživateli 240 zaměstnanců, nejčastěji občany Ukrajiny (117 osob) a Maďarska (60 osob).

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu