Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění povinného podílu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění povinného podílu

Nedílnou součástí kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v oblasti zaměstnanosti jsou kontroly plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“).

Kontrolní činnosti se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zaměstnanosti") a vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Orgány inspekce práce provádějí kontrolu:

  • zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na které je poskytován příspěvek dle ust. § 78a zákona o zaměstnanosti (tzv. domácí zaměstnanci)
  • evidenční povinnosti zaměstnavatelů dle ust. § 80 písm. c) a d) zákona o zaměstnanosti
  • plnění povinného podílu zaměstnávání OZP dle ust. § 81 a násl. zákona o zaměstnanosti

Kontrola plnění povinného podílu

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru má povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele – povinný podíl činí 4%.

Zaměstnavatelé plní povinnosti:

a)   zaměstnáváním v pracovním poměru, nebo

b)  odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c)   odvodem do státního rozpočtu

Pro výpočet celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou OZP, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 518/2004 Sb.).

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku prostřednictvím úřadu práce (Pozor: nejpozději do 15. února musí být prostředky připsány na účtu úřadu práce).

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání OZP způsobem uvedeným v ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti (dále jen „evidence“). Údaje do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.

Důležité odkazy:

Menu