Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti.

Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti.

Informace pro osoby, jejichž osobní údaje jsou získávány při provádění kontrolní činnosti, ukládání sankcí, vyřizování podnětů, poradenské činnosti.

Informační povinnost k nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají na základě zvláštních zákonů:

 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zejména:

 • kontrolní činnost, při níž jsou kontrolováni zejména zaměstnavatelé a další osoby,
 • na základě provedených kontrol vedou správní řízení a ukládají sankce,
 • přijímají a vyřizují podněty ke kontrole,
 • poskytují základní informace a poradenství.

Při provádění těchto činností jsou získávány a zpracovávány osobní údaje kontrolovaných osob, jejich zástupců, jejich zaměstnanců a dalších osob.

Všechny tyto osoby tímto informujeme, že správcem je:

 • Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6,
 • Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3
 • Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice,
 • Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem Schwarzova 2617/27, 301 00 Plzeň,
 • Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem,
 • Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové,
 • Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem Milady Horákové 1970/3, 602 00 Brno,
 • Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem Živičná 1123/2, 702 00 Ostrava,
 • Státní úřad inspekce práce se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava.

Dále informujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro výše uvedené činnosti je:

Ing. Bc. Eva Otáhalová

E-mail: poverenec.SUIP@suip.cz
Telefon: +420 950 179 112
Korespondenční adresa: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Osobní údaje, případně zvláštní kategorie osobních údajů jsou zpracovávány za těmito účely:

 • výkon kontrolní činnosti
 • kontroly šetření příčin a okolností pracovních úrazů
 • vydání vyjádření k projektovým dokumentacím staveb
 • vydání podkladů pro kolaudační souhlas
 • prověrka zavedeného systému řízení BOZP
 • kontrolní činnost v oblasti prevence závažných havárií
 • poskytnutí poradenství
 • přijetí a vyřízení podnětu
 • sdílení informací v systému IMI
 • vedení správního řízení o uložení pokuty
 • rozhodování o zákazu
 • přezkumné řízení, obnova řízení
 • vyřizování stížností
 • zastupování při soudním řízení
 • vyřizování žádostí o informace
 • vybírání a vymáhání plnění (pokuty) a nákladů řízení

Právním základem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti uložené právními předpisy, zejména zákonem o inspekci práce a zákonem o zaměstnanosti.

Osobní údaje mohou být případně poskytnuty:

 • jiným orgánům státní správy, jako např. Úřadu práce ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí,
 • veřejnému ochránci práv,
 • orgánům činným v trestním řízení, soudům,
 • subjektům oprávněným ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce považují za nezbytné sdělit osobám, jejichž osobní údaje zpracovávají, následující:

 • mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají,
 • mají právo požadovat jejich opravu nebo omezení zpracování,
 • mají právo vznést námitku proti jejich zpracování,
 • mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Menu