Revize plynových zařízení v bytech

Revize plynových zařízení v bytech

Publikováno: 24. 11. 2022

Dotaz:

Chtěl bych Vás požádat o vysvětlení, zda se revize plynových zařízení musejí provádět i v bytech?

 

Odpověď:

Povinnost provádění kontrol a provozních revizí dle ust. § 19 odst. 2 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, se nevztahuje na vyhrazené technické plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.

 

Fyzické osoby užívající byty k osobnímu užívání, tj. uživatelé bytů anebo vlastníci bytů a dále pak i vlastníci rodinných domů, jsou povinni, jakožto zákazníci dle ust. § 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Z uvedeného vyplývá, že také fyzické osoby užívající byty k osobnímu užívání musí plynové zařízení provozovat v souladu s návodem výrobce a je rovněž jejich osobní odpovědností udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

 

Vlastník nemovitosti (např. bytové družstvo) by měl dle názoru Státního úřadu inspekce práce prokazatelně určit, které části plynových zařízení jsou součástí společných prostor bytového domu a které části jsou již součástí jednotek (bytů) užívaných uživateli bytů anebo vlastníků těchto bytů.

 

Na základě výše uvedeného doporučujeme uvést předání plynového zařízení např. do užívání nájemci bytu v nájemní smlouvě a v případě např. vlastníků jednotek (bytů) v rámci společenství vlastníků v jejich stanovách. Pokud nejsou vlastníkem nemovité věci (stavby) v ní prokazatelně stanovena dělící místa (např. v podobě jednotek - bytů), pak podle názoru Státního úřadu inspekce práce, ale i podle mnohých soudních rozhodnutí, odpovídá tento vlastník nemovité věci za stav plynového zařízení komplexně, a to i za stav např. provozovaných plynových zařízení v této nemovitosti.

 

Závěrem bychom chtěli zmínit, že orgány inspekce práce nemohou, v rámci své působnosti, řešit spory v nájemních a obchodních vztazích apod. a provádět kontrolu provozu vyhrazených technických zařízení při užívání fyzickými soukromými osobami, tj. mimo pracovněprávní vztahy.

Menu