Informacje o delegowaniu pracowników w zakresie transportu drogowego

Informacje o delegowaniu pracowników w zakresie transportu drogowego

  1. Delegowanie pracowników w ramach ponadnarodowego świadczenia usług w sektorze transportu drogowego reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020, ustanawiająca szczegółowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego w odniesieniu do dyrektyw 96/71/ES i 2014/67/EU, i która zmienia dyrektywę 2006/22/ES, w odniesieniu do wymogów wprowadzania oraz rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 (zwana dalej „dyrektywa (UE) 2020/1057“). Wspomniana dyrektywa określa poszczególne rodzaje transportu.

    W przypadku niektórych rodzajów transportu mogą nie być spełnione wymogi prawa pracy wymienione w § 319 Kodeksu pracy (np. płaca minimalna lub długość urlopu), więcej w części II Warunki pracy. W ramach tych przewozów kierowca nie jest uważany za pracownika delegowanego w rozumieniu dyrektywy 96/71/ES.

    Informacje o rodzajach transportu podlegających zasadom delegowania kierowców, obowiązkom administracyjnym i notyfikacyjnym delegującego przewoźnika znajdują się na stronie Ministerstwa Transportu tutaj (CS).

  2. Komisja Europejska przygotowała opinie obejmujące nie tylko procedurę kontroli i interpretację kompetencji kontrolnych, ale przede wszystkim wzorcowe rodzaje transportu wraz z przedstawieniem graficznym i oceną, czy kierowcy są delegowani.

    Wspomniane narzędzia pomocnicze można znaleźć również w czeskim tłumaczeniu na stronie Pakiet mobilny – zasady delegowania (pod pozycją „Questions and Answers on posting of drivers under Directive (EU) 2020/1057 – Scenarios in the context of transport of goods by road“ należy kliknąć na opcję „Available translations (23)“ i wybrać język polski).

Menu