Všechny články

Všechny články


OZNÁMENÍ

Z důvodu rekonstrukce budovy Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „inspektorát“), Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 s předpokládaným datem zahájení prací od ledna 2024 a předpokládanou dobou trvání 9 měsíců.   Z tohoto důvodu bude od 11. 12. 2023 budova pro veřejnost uzavřena.

Zjistit více

6. 12. 2023

Kontakty OIP Hlavní město Praha

OZNÁMENÍ

Zjistit více

2. 3. 2021

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodní spolupráce Státní úřad inspekce práce zajišťuje povinnosti a úkoly plynoucí z členství v evropských a mezinárodních organizacích a stejně tak i z ustanovení bilaterálních dohod o spolupráci s našimi zahraničními partnery.

Zjistit více

18. 11. 2021

Výběrové řízení MPSV na místo generálního inspektora SÚIP

Státní tajemnice v MPSV vyhlásila dne 30. 11. 2023 výběrové řízení na níže uvedené služební místo – Služební místa – MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/sluzebni-mista

Zjistit více

30. 11. 2023

Informační letáky

V této rubrice naleznete elektronické verze informačních materiálů orientovaných na oblast pracovněprávní a další problematiku související s činností orgánů inspekce práce. Uvedené informační materiály Státní úřad inspekce práce vydává v tištěné podobě a jako takové jsou fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce. Konkrétní informační materiály jsou platné vzhledem k datu vydání uvedenému v tiráži. Dle potřeby jsou průběžně aktualizovány.

Zjistit více

2. 3. 2021

Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského Výboru vrchních inspektorů práce

Ve dnech 25. a 26. října se uskutečnilo v Madridu již 84. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC). SLIC sdružuje všechny inspekce práce Evropské unie i zemí Evropského sdružení volného obchodu a funguje jako poradní výbor Evropské komise, který je zaměřen na prosazováním právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). SLIC rovněž definuje společné zásady inspekce práce a umožňuje vzájemné sdílení dobré praxe a zkušeností.

Zjistit více

13. 11. 2023

Změna ohlašovacích povinností zaměstnavatelů vysílajících své zaměstnance do Estonska

Zaměstnavatelé vysílající své zaměstnance v rámci poskytování služeb do Estonska jsou nyní nově povinni k registraci svých do Estonska vyslaných zaměstnanců použít tzv. samoobsluhy Estonského inspektorátu práce.

Zjistit více

26. 10. 2023

Úspěšné zkoušky inspektorů

Ve dnech 24.–25. října 2023 proběhly v prostorách Státního úřadu inspekce práce v Opavě inspektorské zkoušky. Celkem se jich zúčastnilo 12 inspektorů ze 7 oblastních inspektorátů práce. Zkoušky úspěšně složilo 10 inspektorů. Všichni dostanou osvědčení o absolvování a budou jim vydány inspektorské průkazy. Nejvíce nových inspektorů, posílí oblastní inspektoráty práce ve Středočeském kraji (3), Jihočeském kraji a Kraji Vysočina (dohromady rovněž 3 inspektoři). Gratulujeme!

Zjistit více

3. 11. 2023

Vnitřní oznamovací systém SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Zjistit více

13. 1. 2022

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo 17 společností

Praha – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního osvědčení „Bezpečný podnik“, které včera v pražském Kaiserštejnském paláci obdrželi zástupci celkem sedmnácti firem. O atraktivitě „Bezpečného podniku“ svědčí, že téměř všechny společnosti oceněné za nadstandardní ochranu svých zaměstnanců při práci toto osvědčení obhájily z minula, velká část už poněkolikáté. Rekordmany jsou dvě společnosti: ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany a Synthomer a. s., které získaly toto ocenění podeváté.

Zjistit více

1. 11. 2023

Třetí letošní číslo Zpravodaje SÚIP právě vychází

Nejnovější vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce nabízí bližší pohled na vývoj pracovní úrazovosti v roce 2022, přibližuje kontrolní činnost SÚIP v oblasti rovného zacházení a diskriminace zaměstnanců nebo objasňuje, jak je to s odbornou způsobilostí v elektrotechnice a další neméně zajímavá témata.

Zjistit více

30. 10. 2023

Zpravodaj SÚIP

  Zpravodaj číslo 3/2023     Zpravodaj číslo 2/2023   Zpravodaj číslo 1/2023 Analýza žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržených Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu v roce 2022 - plná verze   Zpravodaj číslo 4/2022   Zpravodaj číslo 3/2022 Program „Bezpečný podnik“ z pohledu SÚIP - plná verze   Zpravodaj číslo 2/2022 Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce - plná verze   Zpravodaj číslo 1/2022 Zpravodaj číslo 4/2021 Malé zamyšlení nad některými legislativně-technickými nedokonalostmi právních předpisů vztahujících se k činnosti orgánů inspekce práce - plná verze   Zpravodaj číslo 3/2021 Zpravodaj číslo 2/2021 Zpravodaj číslo 1/2021 Zkušenosti z kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace - plná verze Zpravodaj číslo 4/2020 Bezpečnost tlakových nádob a pracovní úrazy - plná verze Zpravodaj číslo 3/2020 Dodržování zásad bezpečné práce na strojích určených ke sklizni v rostlinné výrobě - plná verze Zpravodaj číslo 2/2020 Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) - plná verze Zpravodaj číslo 1/2020 Zpravodaj číslo 4/2019 Zpravodaj číslo 3/2019 Oblast flexibilních forem zaměstnávání a jejich využití v praxi (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 2/2019 Zpravodaj číslo 1/2019 Zkušenosti z prověrek systému řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu "Bezpečný podnik (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 4/2018 Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu (dlouhá verze) Zpravodaj číslo 3/2018 Zpravodaj číslo 2/2018 Zpravodaj číslo 1/2018 Zpravodaj číslo 4/2017  Zpravodaj číslo 3/2017  Zpravodaj číslo 2/2017  Zpravodaj číslo 1/2017  Zpravodaj číslo 4/2016 Zpravodaj číslo 3/2016 Zpravodaj číslo 2/2016 Zpravodaj číslo 1/2016

Zjistit více

2. 3. 2021

Program „Bezpečný podnik"

Národní program „Bezpečný podnik“ je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí společně se Státním úřadem inspekce práce již od roku 1996 a umožňuje společnostem, které se rozhodnou do programu zapojit, zavedení fungujícího systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který odpovídá nejen českým předpisům, ale i požadavkům uplatňovaným v Evropské unii.

Zjistit více

14. 3. 2021

Prohlášení o přístupnosti

Státní úřad inspekce práce se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.suip.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Zjistit více

17. 3. 2021

Vysílání pracovníků - Jak se domáhat svých práv?

V případě, že zaměstnavatel či uživatel nedodržuje své povinnosti uložené mu právním řádem, lze podat podnět k provedení kontroly Státnímu úřadu inspekce práce (webový formulář podání podnětu)

Zjistit více

13. 3. 2021

Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce obsahují detailní informace o dění v uplynulém kalendářním roce ve všech podstatných úsecích systému Státního úřadu inspekce práce s výjimkou kontrolní činnosti. K vyhodnocení této oblasti jsou určeny roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí.

Zjistit více

13. 3. 2021

Změna ohlašovacích povinností zaměstnavatelů vysílajících své zaměstnance do Estonska

Zaměstnavatelé vysílající své zaměstnance v rámci poskytování služeb do Estonska jsou nyní nově povinni k registraci svých do Estonska vyslaných zaměstnanců použít tzv. samoobsluhy Estonského inspektorátu práce.

Zjistit více

26. 10. 2023

Pracovní úrazovost v České republice

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2022 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2021 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2020 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2020 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2019 Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2019 – rozšiřující a doplňující analytická studie VÚBP Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2017 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2016 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2015 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2013 Pracovní úrazovost v České republice v roce 2012

Zjistit více

13. 3. 2021

Kontakty OIP Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Adresa: Živičná 1123/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (mapa)  IČO: 750 46 962 Telefon: +420 950 179 211 Fax: +420 950 179 275 E-mail: ostrava@suip.cz E-podatelna: epodatelna.ostrava@suip.cz Datová schránka: 5bzeezt Regionální kancelář v Olomouci Adresa:          Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc (mapa) Telefon: +420 950 179 216 

Zjistit více

2. 3. 2021

Menu