V loňském roce zaměstnanci utrpěli přes 42 tisíc pracovních úrazů

V loňském roce zaměstnanci utrpěli přes 42 tisíc pracovních úrazů

Publikováno: 23. 6. 2020

Opava – V roce 2019 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Český báňský úřad (ČBÚ) celkem 42 416 pracovních úrazů, což je pokles o téměř 5 procent ve srovnání s předchozím rokem, kdy došlo k 44 365 pracovním úrazům. Snížil se rovněž počet smrtelných pracovních úrazů, pracovní úrazovost žen a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

Celková úrazovost (bez rozdílu pohlaví úrazem postižené osoby) klesla o 1 949 pracovních úrazů. Pracovní úrazovost žen za loňský rok klesla o 542 úrazů, a to z 14 389 úrazů žen v roce 2018 na 13 847 úrazů v roce 2019. Z celkového počtu zaznamenal ČBÚ 30 pracovních úrazů žen. Ženy se trvale na počtu pracovních úrazů podílejí daleko méně, nežli by odpovídalo jejich podílu na celkové zaměstnanosti v České republice, což souvisí s charakterem vykonávané práce.

Potěšitelné je, že počet pracovních úrazů mladistvých zaměstnanců loni klesl na 61, oproti 77 těmto úrazům v roce předchozím, a ani v jednom případě se nejednalo o smrtelný úraz nebo o úraz s hospitalizací nad 5 dnů.

V roce 2019 zaznamenal SÚIP 92 smrtelných pracovních úrazů a ČBÚ 3 smrtelné pracovní úrazy, což znamená výrazný pokles oproti roku předchozímu, kdy došlo k 123 takovým úrazům. Nejvíce těchto úrazů se v roce 2019 stalo v krajích Jihomoravském, Středočeském a Hl. městě Praze.

 

Vzhledem k závažnosti smrtelných  pracovních úrazů uvádíme pro srovnání delší časovou řadu. Od roku 2002, kdy jich bylo celkem 206, se jejich počet snižoval až na 152 smrtelných pracovních úrazů v roce 2006. V letech následující hospodářské konjunktury opět počet smrtelných pracovních úrazů o něco vzrostl, ovšem vzápětí v roce 2009 výrazně klesl na 105 případů. V následujících letech se pohyboval mezi 110–120 případy. V roce 2016 klesl na 104 případů a v roce 2017 dokonce na 95 případů. V roce 2018 byl zaznamenán nárůst na celkový počet 123. V roce 2019 počet smrtelných úrazů poklesl na 95.


Meziročně rovněž výrazně poklesl počet závažných pracovních úrazů. V roce 2019 bylo celkem zaznamenáno 1 006 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, z toho 988 zaznamenal SÚIP a 18 ČBÚ. V roce předchozím to bylo celkem 1 149 úrazů, počet těchto úrazů tedy meziročně poklesl o téměř 150 úrazů. Nejvíce těchto úrazů je zaregistrováno v Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji.

Příčiny pracovních úrazů

Podle klasifikace ESAW se pracovní úrazy dělí do 15 kategorií. Podobně jako v roce 2018, i v roce 2019 se nejvíce pracovních úrazů stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika, a to více než 81 procent ze všech úrazů. V roce 2018 tato příčina činila také téměř 79 procent. Další významnou příčinou byly také nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). Ostatní kategorie příčin pracovních úrazů jsou v záznamech o pracovních úrazech uváděny v mnohem menší míře.

Vývoj počtu závažných pracovních úrazů podle vztahu k zaměstnavateli

Nejvíce pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů, přes 92 procent, utrpěli zaměstnanci v pracovním poměru (926 z celkového počtu 1006). Dále se na závažných pracovních úrazech podíleli zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (6 %) a osoby vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (2 %). Tzv. agenturní zaměstnanci (zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce) utrpěli závažný pracovní úraz v méně než 1 procentu případů.


Program Bezpečný podnik

Jedním z  úkolů inspekce práce v rámci prevence je již řadu let realizace programu Bezpečný podnik, jehož cílem je zvýšit úroveň  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci ve firmách, aby firmy při  řízení  dávaly  stejnou  prioritu  jak  ekonomickým  hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví zaměstnanců a ochraně  životního  prostředí.  Společnostem,  které  splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Aktuálně nese tento čestný titul 81 zaměstnavatelů, což představuje přibližně 61 tisíc zaměstnanců.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu