Školení osob pro opakované zkoušky el. spotřebičů

Školení osob pro opakované zkoušky el. spotřebičů

Publikováno: 23. 5. 2023

Dotaz:

Kdo může provádět školení osob dle ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, přílohy E, bodu E.2 (pro opakované zkoušky el. spotřebičů) a jakou formou doložit absolvování tohoto školení?

Odpověď:

V bodě 4 ČSN EN 50699:2021, kde jsou uvedeny požadavky na zkoušky elektrických spotřebičů a na kterou se příloha E, bod E.2 ČSN 33 1600 ed.2/Z2 odvolává, je mimo jiné uvedeno, že: „Opakované zkoušky musí být provedeny osobou znalou v elektrotechnice nebo osobou poučenou v elektrotechnice pod dohledem osoby znalé v elektrotechnice. Dovoluje se vzít do úvahy další požadavky (např. na mechanickou bezpečnost nebo na protipožární ochranu) podle požadavků bezpečnostní normy výrobku.“ a dále: „Vyžaduje-li zkoušení dodatečné znalosti nebo další zkušební zařízení, např. zařízení pro mikrovlnné trouby, musí být zkoušky provedeny podle pokynů výrobce.

Ve Vámi citované ČSN 33 1600 ed.2/Z2, ani ve výše uvedené ČSN EN 50699:2021, není uvedeno, kdo může proškolení z praktického provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50699:2021 provádět, tedy není stanoven požadavek na odbornou kvalifikaci školitele. Vzhledem k obsahu daného proškolení, doporučujeme, aby se jednalo minimálně o elektrotechnika s prokazatelnými zkušenostmi a znalostmi provádění daných zkoušek a měření. Dále se dotazujete, jakou formou se má absolvování daného školení dokládat. Zde je uvedeno, že se má jednat o prokazatelnou formu.

Menu