přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Vysílání pracovníků » Upozornění na povinnost zaměstnavatele

Upozornění na povinnost zaměstnavatele

Informace k nové povinnosti týkající se nadnárodního poskytování služeb


Česká republika v souvislosti se závazky, jenž jí vyplývají z členství v EU, přijala zákon č. 93/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2017, jehož účelem je transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č.1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, která má předcházet a zamezit zneužívání a obcházení příslušných pravidel, kterého se dopouštějí zaměstnavatelé, kteří nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě o fungování EU a při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES  o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

S ohledem na obsah a cíl prosazovací směrnice bylo v českém právním řádu novelizováno ust. § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které nově od 1. 4. 2017 zavedlo v odst. 2 povinnost zaměstnavatele usazeného v jiném členském státu EU, který v rámci nadnárodního poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce do ČR, uchovávat v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, a to přeložených do českého jazyka. Tímto dokladem může typicky být pracovní smlouva či obdobná dohoda, kterou uzavřel vyslaný zaměstnanec s vysílajícím zaměstnavatelem zpravidla dle práva státu, ve kterém vysílaný zaměstnanec obvykle pracuje, případně jiná písemná potvrzení zaměstnavatele učiněná podle pravidel tohoto rozhodného práva o tom, že vyslaný zaměstnanec uzavřel s vysílajícím zaměstnavatelem pracovněprávní vztah. Tato povinnost se vztahuje na všechny vysílané zaměstnance, tedy i v silniční dopravě.

Plnění této povinnosti jsou oprávněny kontrolovat orgány inspekce práce, tj. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, kdy tyto mohou od příslušných osob (řidičů) předložení příslušných dokladů v českém jazyce vyžadovat. V případě, že orgánům inspekce práce tyto doklady nebudou předloženy, lze vysílajícímu zaměstnavateli (nadnárodnímu poskytovateli služeb) orgány inspekce práce uložit pokutu do výše 500.000,- Kč.

Pokud se jedná o případ, kdy je v režimu poskytování služeb vyslán na území České republiky občan, který není státním občanem České republiky (ani občanem některého členského státu), lze při kontrole vyžádat ze strany orgánů inspekce práce také příslušný doklad o pobytovém oprávnění, který však může, v případě režimu vyslání zaměstnance v rámci poskytování služeb, být vydán příslušným orgánem jiného členského státu.

 

Mgr. Ing. Rudolf Hahn, v. r.

generální inspektor

Výše uvedený text je rovněž k dispozici ke stažení v následujících jazycích:

angličtina (EN), francouzština (FR), němčina (DE)