přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Projekty financované EU » Protikorupční projekt

Protikorupční projekt


Logo

 • Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců
  v oblasti protikorupčních opatření
  v rámci Státního úřadu inspekce práce

  registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/B6.00011

 • Aktuality

  K 30.9.2015 bylo celkem proškoleno v Etice a protikorupčních opatřeních již 521 zaměstnanců.

  Dne 24.9.2015 proběhlo natáčení rozhovorů s generálním inspektorem a vedoucím úseku právního ohledně postoje SÚIP ke korupci do protikorupčního videa. Na konci měsíce dodavatel odevzdal finální verzi protikorupčního videa, která nyní prochází akceptačním řízením ze strany SÚIP.

  Dne 31.8.2015 byl ze strany dodavatele EY zaslán SÚIPu návrh protikorupční strategie. V rámci akceptačního řízení byl sestaven seznam výhrad ke strategii a předán dodavatel. Ke dni 14.9.2015 byl dodavatelem odevzdán opravený návrh protikorupční strategie.

  K 31.7.2015 bylo celkem proškoleno v Etice a protikorupčních opatřeních již 428 zaměstnanců, což je 27. skupin z plánovaných 40. Ve 32. týdnu SÚIP převzal od dodavatele hotové výstupy analýza současného stavu a komparativní studie. Dne 6.8.2015 se v Praze konalo natáčení protikorupčního instruktážního videa.

  K 30.6.2015 proběhlo celkem 20 vzdělávacích kurzů z celkových 40 a v rámci těchto kurzů bylo proškoleno k tomuto datu celkem již 315 zaměstnanců. Dne 7.7.2015 byl předložen SÚIP první návrh analýzy současného stavu boje proti korupci a dne 9.7. 2015 SÚIP obdržel návrh scénáře pro protikorupční video. V současné době probíhá připomínkování obou těchto materiálů.

  K 31.5.2015 proběhlo celkem 11 vzdělávacích kurzů z celkových 40 a v rámci těchto kurzů bylo proškoleno k tomuto datu celkem 170 zaměstnanců

  K dni 30.4.2015 bylo proškoleno celkem 5 skupin vedoucích a klíčových zaměstnanců v Etice a protikorupčních opatřeních (celkem 77 zaměstnanců).

  Ve dnech 30.-31.3.2015 proběhl první pilotní vzdělávací kurz pro vedoucí zaměstnance pod názvem Etika a protikorupční opatření v Praze.

  V únoru 2015 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. (dále jen EY) zahájila práce na aktivitě KA 01 Tvorba protikorupční strategie SÚIP a KA 02 Vzdělávání zaměstnanců. Během února a března probíhaly přípravy obsahu školení pro vedoucí a klíčové zaměstnance včetně zajištění technických a organizačních záležitostí ke školení. V rámci protikorupční strategie se pracuje na analýze současného stavu.

  Dne 28.1.2015 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem společností Ernst & Young Audit, s.r.o.

  Dne 6.1.2015 zadavatel rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. Dokumentace k tomuto výběrovému řízení musela před podpisem smlouvy projít kontrolou zprostředkujícího subjektu Odboru strukturálních fondů MVČR.

  Dne 18.12.2014 se uskutečnilo jednání v rámci jednacího řízení s uveřejněním ohledně projednání úpravy či doplnění nabídek. Tohoto jednání se zúčastnili všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve zrušeném zadávacím řízení k této veřejné zakázce. Dne 19.12.2014 byli tito uchazeči vyzváni k podání nabídky do jednacího řízení s uveřejněním k veřejné zakázce Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci. Lhůta pro podání nabídek k tomuto zadávacímu řízení byla stanovena na 5.1.2015.

  Dne 15.12.2014 zadavatel rozhodnul o vyloučení všech uchazečů z další účasti v zadávacím řízení k  veřejné zakázce Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a zároveň zadavatel rozhodnul o zrušení zadávacího řízení k této veřejné zakázce.

  Dne 20.10.2014 byla zveřejněna nadlimitní veřejná zakázka Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci ve věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a na esfcr. Zadávací dokumentace je k dispozici na https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceska-republika-statni-urad-inspekce-prace_823/komplexni-zajisteni-efektivnich-nastroju-v-boji-proti-korupci_7388/.

  Během měsíce srpna a září 2014 probíhaly ve spolupráci s externí právnickou společností přípravy na nadlimitní veřejnou zakázku na hlavního dodavatele služeb projektu pod názvem "Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci“.

  Během června 2014 probíhal výběr dodavatele poradenských služeb pro přípravu a realizaci nadlimitní veřejné zakázky. Dne 14. 7. 2014 byla podepsána smlouva se společností JUSTITITA TENDER PARTNERS, s.r.o. a v současné chvíli probíhají práce na přípravě zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci“.

 • Milníky v projektu

  - 14.4.2014 vydán právní akt projektu
  - 1.5.2014 začátek realizace projektu
  - 14.7.2014 podpis smlouvy s dodavatelem poradenských služeb pro zajištění a realizace nadlimitní veřejné zakázky
  - 20.10.2014 vyhlášení veřejné zakázky Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci.
  -8.12.2014 hodnotící komise k veřejné zakázce Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci.
  -15.12.2014 vyloučení uchazečů, zrušení VZ, výzva uchazečů k jednání v rámci JŘSU.
  -19.12.2014 výzva uchazečů k podání nabídek k veřejné zakázce Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci v rámci režimu JŘSÚ.
  -5.1.2015 hodnotící komise k výše uvedené zakázce
  -6.1.2015 rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  -28.1.2015 podpis smlouvy s vítězným uchazečem Ernst & Young Audit, s.r.o.
  -30.-31.3.2015 uskutečněn první vzdělávací kurzu pro vedoucí zaměstnance pod názvem Etika a protikorupční školení
  -k 30.4.2015 proškoleno celkem 5 skupin zaměstnanců z plánovaných 40 skupin
  -k 31.5.2015 proškoleno celkem 11 skupin zaměstnanců z celkového počtu 40 skupin
  -k 30.6.2015 proškoleno celkem 20 skupin zaměstnanců z celkového počtu 40 skupin
  -k 31.7.2015 proškoleno celkem 27 skupin zaměstnanců z celkového počtu 40 skupin
  -k 31.7.2015 odevzdány výstupy Analýza současného stavu boje proti korupci a Komparativní studie, akceptace těchto materiálů proběhla 6.9.2015
  -k 31.8.2015 odevzdán výstup Protikorupční strategie, v rámci akceptačního řízení uplatněny připomínky s termínem odevzdání strategie k 14.9.2015
  -k 30.9.2015 proškoleno celkem 34 skupin zaměstnanců z celkového počtu 40 skupin

 • Informace o projektu

  Doba realizace projektu: 1. 5. 2014 – 31. 10. 2015

  Celkové náklady projektu: 6 568 600 Kč
  Příspěvek ze strukturálních fondů: 5 583 310 Kč
  Příspěvek ze státního rozpočtu: 985 290 Kč

  Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

  Projekt vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválenou Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. Náplní projektu je vytvoření protikorupční strategie SÚIP včetně implementace protikorupčních opatření do chodu organizace a nastavení vnitřního systému efektivního boje proti korupci. Součástí této aktivity bude provedení analýzy současného stavu boje proti korupci na SÚIP a oblastních inspektorátech a zpracování komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a u obdobných státních institucí v ČR. Dalším aktivitou projektu bude vzdělávání vedoucích zaměstnanců, příp. jiných vybraných klíčových zaměstnanců a inspektorů v oblasti boje proti korupci a etiky a poslední částí je vytvoření instruktážního videa s nejčastějšími korupčními situacemi a možnostmi jejich řešení.

 • Dokumenty

 • Tiskové zprávy

  Tisková zpráva č. 7/2015 (pdf, 261.74 kB)
  Zpravodaj č. 3/2015 (pdf, 442.22 kB)
  Zpravodaj č. 1/2015 (pdf, 268.25 kB)
  Noviny MPSV 04/2015 (pdf, 701.89 kB)
  Zpravodaj č. 3/2014 (pdf, 362.02 kB)
  Tisková zpráva č. 9/2014 (pdf, 204.65 kB)
  Zpravodaj č. 2/2014 (pdf, 482.62 kB)
 • Důležité odkazy

  Prezentace projektu zde ESF

  Prezentace zakázky Komplexní zajištění efektivních nástrojů v boji proti korupci zde ESF

  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Kontakty

  Ing. Jana Černínová
  Projektový manažer
  Tel.: +420 553 683 471
  Mobil: + 420 777 354 915
  E-mail: jana.cerninova@suip.cz

  Mgr. Dominika Pavlíková
  Interní administrátor
  Tel.: +420 553 683 472
  Mobil: + 420 777 354 916
  E-mail: dominika.pavlikova@suip.cz

  Státní úřad inspekce práce
  Kolářská 451/13
  Opava 746 01
  Web: www.suip.cz

 • Fotogalerie k projektu

 • „Podporujeme vaši budoucnost.“