přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Projekty financované EU

Projekty financované EU

Integrovaný operační program - IOP

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

 • REUIP: Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce
  Od 08/2010 do 10/2014 probíhala realizace IOP projektu s reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06450: Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (REUIP).
  Prvními výběrovými řízeními realizovanými v rámci projektu byla řízení na „poskytovatele publicity projektu“ a „administrátora projektu“. Následně byl vysoutěžen hlavní zhotovitel - „implementátor technického řešení", který měl za úkol naplnit hlavní záměr projektu, tzn. vytvořit centrální registr REUIP a provázat jej s Informačním systémem základních registrů (ISZR). Projektový záměr byl úspěšně naplněn.

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost - OP LZZ

Logo - INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

 • Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP

  Dne 1.5.2014 zahájil Státní úřad inspekce práce realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Tvorba protikorupční strategie a vzdělávání zaměstnanců v oblasti protikorupčních opatření v rámci SÚIP“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/B6.00011.

  Projekt vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválenou Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. Náplní projektu je vytvoření protikorupční strategie SÚIP včetně implementace protikorupčních opatření do chodu organizace a nastavení vnitřního systému efektivního boje proti korupci.
  Součástí této aktivity bude provedení analýzy současného stavu boje proti korupci na SÚIP a oblastních inspektorátech a zpracování komparativní studie porovnávající způsob boje proti korupci u regionálních institucí ve vybraných členských státech EU a u obdobných státních institucí v ČR. Dalším aktivitou projektu bude vzdělávání vedoucích zaměstnanců, příp. jiných vybraných klíčových zaměstnanců a inspektorů v oblasti boje proti korupci a etiky a poslední částí je vytvoření instruktážního videa s nejčastějšími korupčními situacemi a možnostmi jejich řešení.

  Informace k projektu:
  Prezentaci projektu je možno nalézt na stránkách ESF

 • Realizace projektu OP LZZ – Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti v rámci Státního úřadu inspekce práce“

  Státní úřad inspekce práce realizuje od března 2011 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt s názvem „Zavedení modelu kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti zaměstnanců v rámci Státního úřadu inspekce práce“ , registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00069.
  Hlavním cílem tohoto projektu je připravit a realizovat soubor metodických a organizačních opatření vedoucích k dalšímu zkvalitnění, zefektivnění a ke standardizaci činností v oblasti řízení organizace a vzdělávání zaměstnanců. Oblasti zaměření projektu je možno rozdělit do následujících dílčích cílů: zavedení modelu CAF, provedení sebehodnocení a šetření spokojenosti zaměstnanců / klientů úřadu, nová formulace Koncepce inspekce práce včetně navazujícího systému přípravy inspektorů. Nedílnou součástí projektu bude rovněž zabezpečení systémového vzdělávání vedoucích a klíčových zaměstnanců úřadu.
  V prosinci 2011 byl vybrán dodavatel čtyř hlavních klíčových aktivit – zavedení modelu CAF, vzdělávání při zavádění modelu CAF a vzdělávání inspektorů a klíčových zaměstnanců a byla zahájena vlastní realizace první klíčové aktivity formou informačních seminářů pro všechny zaměstnance souvisejících s úvodem do problematiky modelu CAF. V květnu 2012 byla zahájena činnost Rady kvality (CAF týmu), která začala pracovat na prvním kole sebehodnocení a zároveň je připravována analýza vzdělávacích potřeb.
  Během roku 2012, 2013 a 2014 proběhla na SÚIP celkem tři kola sebehodnocení úřadu včetně zjišťování spokojenosti zaměstnanců a klientů.
  Sebehodnocení provedl tým pro řízení kvality pod pracovním názvem CAF tým zřízený generálním inspektorem SÚIP, který dále tvořili oblastní manažeři kvality z každého oblastního inspektorátu práce, manažer kvality SÚIP a další zaměstnanci úřadu. Prostřednictvím sebehodnocení byly v každém kole identifikovány nejen silné stránky úřadu, ale především příležitosti ke zlepšení. V rámci zavádění modelu kvality CAF uspořádal SÚIP mezinárodní konferenci na téma „Zavádění modelu CAF v podmínkách Státního úřadu inspekce práce“, která se konala ve dnech 23.-24.10.2013 v ostravském hotel Harmony Club a které se zúčastnilo zhruba na 30 pozvaných hostů.
  V roce 2012 a 2013 se zaměstnanci úřadu vzdělávali v měkkých dovednostech. Klíčoví zaměstnanci prošli celkem 8 vzdělávacími kurzy v celkem 36 bězích. Kurz měkkých dovedností absolvovalo také celkem 280 inspektorů.
  Výsledkem vzdělávání nejsou pouze účasti na kurzech, ale také vzdělávací materiály jako Inovovaná metodiky odborného inspektorského kurzu, Systém specializací inspektorů nebo například Příručka adaptačního procesu či příručka inspektora.
  Součástí aktivit projektu byl také vývoj koncepce inspekce práce jakožto základního koncepčního dokumentu. Tým pro vývoj koncepce inspekce práce složený z interních zaměstnanců a externích poradců pro vývoj koncepce zpracoval koncepci definující vizi, poslání a strategické cíle SÚIP.
  Realizace projektu byla ke dni 28.2.2014 ukončena.

  Informace k projektu:
  Prezentaci projektu je možno nalézt na stránkách ESF
  Veřejná zakázka - Dodavatel zavedení modelu CAF a komplexního vzdělávání
  Související informace Národní politika kvality

 • Zahájení realizace projektu OP LZZ - Efektivita personálního řízení SÚIP
  Dne 1/1/2011 SÚIP zahájil realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem
  „Efektivita personálního řízení SÚIP“
  (registrační č. CZ.1.04/4.1.00/58.00018).

  Cílem projektu je připravit a realizovat soubor metodických a organizačních opatření vedoucích k dalšímu zkvalitnění, zefektivnění a ke standardizaci činností v oblasti řízení lidských zdrojů a výkonu orgánů inspekce práce. Dále aplikovat moderní metody vedoucí ke zvýšení efektivity, výkonnosti, kvality a transparentnosti činností SÚIP s důrazem na popis kompetencí odborných pracovníků, zkvalitnění jejich výkonu v rámci jednotlivých procesů. Projekt bude zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů a zavádění moderních prvků personální práce prostřednictvím definovaných kompetencí a kompetenčního modelu organizace, který umožní identifikovat vzdělávací potřeby a nastavit plány dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

  Informace k projektu:
  Prezentaci projektu je možno nalézt na stránkách ESF
  Veřejná zakázka – Dodavatel řízení a administrace projektu
  Veřejná zakázka – Výběr dodavatele aktivit KA 01, KA 02, KA 03 a KA 05:
 • Realizace projektu OP LZZ - Analýza a implementace nástrojů pro centrální nákup
  (eProcurement)

  Od 1.3.2011 probíhá realizace projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem
  „Analýza a implementace nástrojů pro centrální nákup“
  (registrační č. CZ.1.04/4.1.00/59.00068).

  Cílem projektu je zavedení centralizovaného nákupu zaměřené na automatizaci nákupního procesu a elektronickou komunikaci s dodavateli. Plánovaná funkcionalita řešení eProcurementu pokryje pořizovací procesy od vytvoření požadavku na objednávku přes konfigurovatelný vícestupňový schvalovací proces, vytvoření a odeslání objednávky, potvrzení příjmu materiálu nebo převzetí služby až po zpracování faktury. Projekt dále umožní zadávat na internetu veřejná nebo neveřejná výběrová řízení nebo reverzní aukce a tím využít další možnou cestu k nalezení optimálního dodavatele a k úsporám na cenách nakupovaných položek. Mezi další nesporné výhody tohoto systému patří možnost kdykoli zobrazit aktuální stav objednávek a požadavků. Plánovaným termínem pro ukončení realizace je květen 2012.

  Smlouva s klíčovým dodavatelem systému eProcurement, společností YOUR SYSTEM s.r.o. byla podepsána 24.10.2011 a byla zahájena vlastní realizace projektu, která v první etapě zmapovala současný stav nákupních procesů na SÚIP a jednotlivých oblastních inspektorátech práce. Na základě této analýzy byl vytvořen návrh řešení pro optimalizaci nákupních procesů. V tuto chvíli probíhá nastavení procesů a implementace zvolených aplikací do testovacího prostředí Sharepoint. Po otestování proběhne prezenční proškolení a eLearning určených pracovníků.

  Informace k projektu:
  Prezentaci projektu je možno nalézt na stránkách ESF
  Veřejná zakázka - Dodavatel systému eProcurement .

 • V rozmezí leden-prosinec roku 2009 byla v rámci OP LZZ projektu CZ.1.04/4.1.00/32.00007 -
  „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné zprávy – Studie“
  vyhotovena studie proveditelnosti k projektu centrálního registru SÚIP financovaného z Integrovaného operačního programu (viz výše IOP: CZ.1.06/1.1.00/07.06450).

  Prezentace výsledků projektu r.č.: CZ.1.04/4.1.00/32.00007 (pdf, 121.09 kB)
  Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné správy - Studie proveditelnosti (pdf, 733.16 kB)
  Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné zprávy – Studie Prezentace výsledků realizace projektu (pdf, 69.23 kB)
 • Zahájení realizace projektu OP LZZ - Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR.

  Dne 1/7/2011 SÚIP zahájil realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem
  „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“
  (registrační číslo CZ.1.04/2.2.00/11.00013).

  Cílem projektu je připravit a realizovat soubor metodických, organizačních a provozních opatření vedoucích k omezení nelegálního zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti (ÚP ČR) tím, že SÚIP převezme a zefektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců a prohloubí kontrolní spolupráci v rámci celého rezortu.

  Realizace projektu s sebou přinese také systémové sjednocení kontrolní činnosti a povede k větší efektivnosti prováděných kontrol optimalizací skladby a propojením kontrolních kapacit. Tento proces tak umožní naplnění stanoveného cíle – realizace 200 tis. kontrol v rezortu ročně.

  Informace k projektu:
  Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR (pdf, 252.69 kB)

  Veřejná zakázka - Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářských potřeb (první vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářských potřeb (druhé vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří (první vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří (druhé vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří (třetí vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářské a výpočetní techniky vč. spotřebního materiálu k tiskárnám, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka – Propagační předměty a tiskařské práce, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka - Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.

  Veřejná zakázka - Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.