přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Pracovněprávní vztahy » Podání podnětu ke kontrole

Podání podnětu ke kontrole

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu práce (SÚIP Opava, OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

K podnětu je vhodné přiložit kopie dokumentů dokládajících popisované skutečnosti (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, výplatní lístky apod.). Důležité je řádné označení zaměstnavatele, proti kterému podnět směřuje, to znamená jeho název, sídlo, IČ, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. Podnět je možno podat písemně poštou nebo elektronicky, osobně nebo telefonicky (kontaktní údaje).

Pro případ nutnosti doplnění podnětu a zaslání informace o výsledku provedené kontroly je důležité uvést jméno podatele, doručovací adresu, telefon či jiný kontakt na podatele podnětu. Orgány inspekce práce jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podnět podal, stejně jako chránit jeho osobní údaje. Na jeho písemnou žádost mohou inspektora provádějícího kontrolu této mlčenlivosti zbavit.

Na základě podnětu je u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu (pokud podatel podnětu uvedl doručovací adresu) zaslána písemná informace o výsledku spolu se sdělením, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.

Elektronické podání podnětu ke kontrole (odkaz bude otevřen v novém okně)

Co nespadá do působnosti orgánů inspekce práce
pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele (hledání zaměstnavatelů v insolvenci, žádosti o uspokojení mzdových nároků) – spadá do působnosti úřadů práce
• průměrný měsíční čistý výdělek pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti - spadá do působnosti úřadů práce
• potvrzení o zdanitelných příjmech, neodvádění daní apod., tj. záležitostí, které se týkají daní – spadá do působnosti příslušného finančního úřadu
• sociální pojištění (důchodové a nemocenské pojištění, mateřský a rodičovský příspěvek, nevydání či nesprávné údaje na evidenčním listu důchodového pojištění) - spadá do působnosti příslušné správy sociálního zabezpečení
• zdravotní pojištění - spadá do správy příslušné zdravotní pojišťovny
• dávky pomoci v hmotné nouzi - spadá do působnosti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR
• uznání nemoci z povolání - spadá do působnosti zdravotnických zařízení a krajských hygienických stanic
• stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti) - spadá do působnosti krajských hygienických stanic