přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Královéhradecký a Pardubický kraj » Bezpečnost práce » Bezpečný podnik

Bezpečný podnik

V podnikajících subjektech, v právnických osobách, může být systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) upraven podle technické normy OHSAS 18001 - systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (která je českou verzí britské normy) a certifikátem „Bezpečný podnik“, spolu s certifikáty jakosti (vylepšení celkového pohledu na firmu, což může ovlivnit získávání obchodních zakázek od zahraničních partnerů a státu)

Dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad bezpečné práce je v Evropské unii jedním z důležitých kritérií při hodnocení organizací a posuzování jejich kvality. Uplatňování systémového přístupu, který by v rámci řídících aktů v organizaci zohledňoval oblast BOZP včetně pracovního prostředí a ochrany životního prostředí vyplývá jak z legislativy EU, tak i z doporučení ILO – tj. Mezinárodní organizace práce. Na základě těchto požadavků byl v ČR zpracován program s názvem „Bezpečný podnik, který je návodem, jak v konkrétní (výrobní) firmě zavést systém řízení BOZP, a to na bázi dobrovolného přístupu k plnění programem stanovených požadavků. Program byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR již v roce 1996. Program je návodem k zavedení systému BOZP ve firmě. Při prověrce – auditu, jak firma splnila požadavky stanovené v programu, se ověřuje systémové zabezpečení těchto záležitostí, přičemž se především vychází z výsledků kontrol vykonaných ve firmě kompetentními státními orgány (Inspekce práce, Česká inspekce životního prostředí, orgány vykonávající státní požární dozor atd.) a také z dokumentace firmy a způsobu oběhu dokumentace ve firmě.
Snahou je ovlivnit myšlení a chování managementu firem a jejich přístupu k BOZP. Tento program nabízí managementu firem bezplatné zavedení systému BOZP, který je možno realizovat současně se systému řízení jakosti a enviromentálního řízení. Svým provedením program splňuje požadavek na systém řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ve vymezeném rozsahu i ochrany životního prostředí a požární ochrany. Osvědčení „Bezpečný podnik“ by mělo pro jeho držitele představovat určité zvýhodnění oproti konkurenci při získávání obchodních zakázek
Program je vzhledem ke svému rozsahu a zaměření určen pro velké a středně velké firmy (min. počet 100 zaměstnanců), ve kterých je zpravidla z důvodu většího počtu rizik vyplývajících z prováděných činností, ohroženo také více osob, včetně většího rizika pro životní prostředí. Osvědčení má platnosti 3 roky a každoročně se provádí audit. Účastí v programu lze vytvořit efektivní systém řízení bezpečnosti – bezpečnostní management, což vede k podpoře ekonomických aktivit firmy.