přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Plzeňský a Karlovarský kraj » Bezpečnost práce » Projektové dokumentace staveb

Projektové dokumentace staveb

V návaznosti na vydaný Metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 6/2005 s platností od 1.1. 2006 sdělujeme

Zásady výběru projektových dokumentací staveb

ke zpracování vyjádření ze strany Oblastního inspektorátu práce v Plzni.
Tyto zásady jsou pro OIP kriteriem, dle kterého je prováděn výběr projektových dokumentací ( dále jen PD ) zaslaných či jinak předaných na OIP v Plzni ke zpracování odborného vyjádření z naší strany. V této souvislosti pak je nutno zdůraznit, že stále přetrvává tendence subjektů zasílat nebo předávat na OIP k vyjádření široké spektrum PD, v řadě případů naprosto bezpředmětných z pohledu obsahu či rozsahu ve vztahu k dodržení podmínek BOZP při vlastní realizaci a následném užívání stavby.

Počínaje 1.1. 2006 je ze strany OIP postupováno následovně:

 • 1) K vyjádření podle § 5, odst. 1), písm. i) zák. č. 251/2005Sb. vybere OIP dokumentace staveb , jejich změny včetně změn v užívání staveb:
  • a) pro výrobu a skladování , ve kterých bude zaměstnáno více než 20 osob
  • b) určených pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace
  • c) určených pro shromažďování více než 200 osob ( § 3, písm. e) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. )
  • d) určených pro výrobu a skladování nebezpečných chemických látek ( § 2, odst. 5, zák. č. 356/2003 Sb. , ve znění zák. č. 186/2004 Sb. ) s výjimkou skladů a výroben výbušnin
  • e) samostatných , vícepodlažních hromadných garáží
  • f) jaderných elektráren
  • g) kotelny I. a II. kategorie ( viz vyhláška č. 91/1993 Sb. )
 • 2) OIP se nevyjadřuje k dokumentacím, které jsou předkládány k územnímu řízení a k územně plánovací dokumentaci.
 • 3) O rozšíření výběru dokumentací staveb k vyjádření nad rámec uvedený v bodě 1) rozhoduje v odůvodněných případech vedoucí inspektor OIP v Plzni.

Výsledek posouzení PD:

 • a) v případě, že PD nesplňuje zásady pro výběr PD k vyjádření je vrácena formou písemného sdělení OIP zpět předkladateli bez vyjádření
 • b) v případě, že PD splňuje zásady ale je pro zpracování vyjádření neplná, požaduje se doplnění PD formou sdělení zaslaného předkladateli
 • c) v případě, že PD splňuje zásady pro vyjádření a není nutno ji doplňovat, je zpracováno konkrétní vyjádření a předkladatel je vyzván k převzetí PD včetně tohoto vyjádření na OIP v Plzni, není-li dohodnuto jinak.

V Plzni dne 14.4.2006

Ing.Miroslav Duchek
vedoucí inspektor OIP v Plzni

Rubrika Projektové dokumentace staveb obsahuje 1 článek.

2. 5. 2016

Informace pro projektanty, investory a stavební úřady

Zásady výběru projektových dokumentací staveb
ke zpracování vyjádření ze strany Oblastního inspektorátu práce v Plzni.

Zásady výběru projektových dokumentací staveb
ke…

[Pokračování článku]