přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Státní úřad inspekce práce

2. Důvod a způsob založení

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. V čele SÚIP je generální inspektor, kterého jmenuje v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, ministr práce a sociálních věcí. SÚIP byl zřízen s účinností od 1. července 2005 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Jeho působnost a působnost jemu podřízených oblastních inspektorátů práce jsou vymezeny v § 3 až 6 tohoto zákona.
Důvod a způsob založení povinného subjektu (pdf, 124.64 kB)

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13
746 01 Opava

tel.: +420 950 179 101
fax: +420 553 626 672
web: http://www.suip.cz/
e-mail: opava@suip.cz
e-podatelna: epodatelna@suip.cz
datová schránka: cmwaazf

Generální inspektor
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
tel.: +420 950 179 100

Náměstek generálního inspektora
Ing. Jiří Macíček
tel.: +420 950 179 102

Ředitel odboru inspekčních činností
Ing. Jiří Macíček
tel.: +420 950 179 102

Vedoucí kanceláře generálního inspektora
Ing. Rudolf Chamráth
tel.: +420 950 179 110

Vedoucí úseku ekonomicko-správního
Ing. Pavla Volovecká
tel.: +420 950 179 120

Vedoucí úseku právního
Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová
tel.: +420 950 179 130

Vedoucí úseku inspekce PVP
Mgr. Dalimila Solnická
tel.: +420 950 179 155

Vedoucí úseku inspekce BOZP
Ing. Ondřej Varta
tel.: +420 950 179 140

Vedoucí úseku inspekce NLZ
Ing. Michal Kubík
tel.: +420 950 179 175

Vedoucí úseku informatiky
neobsazeno

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 08:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 08:00–14:00
Poskytování poradenství veřejnosti osobně, v budově Státního úřadu inspekce práce:
středa: 12:00–17:00
Telefonické poskytování poradenství (bezplatná telefonická linka 800 60 60 70):
pondělí, středa: 08:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 08:00–14:00

Písemné dotazy (poradenství) lze zaslat na email: opava@suip.cz

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc (formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility)

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu a kód banky: 1024821/0710

Účel platby: všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Konstantní symbol: 0308

6. IČO: 750 46 962

7. DIČ

Státní úřad inspekce práce není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Roční program kontrolních akcí za roky 2021 – 2006
Zprávy o plnění protikorupčního programu za roky 2019 - 2014
Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí za roky 2021 – 2006
Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce za roky 2019 - 2007
Pracovní úrazovost v České republice za roky 2019 - 2012

8.2. Rozpočet

Za rok 2021:

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2021 (pdf, 90.09 kB)

Za rok 2020:

Upravený rozpočet SÚIP k 13. 11. 2020 z 18. 11. 2020 (pdf, 107.86 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 26. 5. 2020 z 3. 6. 2020 (pdf, 150.07 kB)

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2020 (pdf, 164.15 kB)

9. Žádosti o informace

Místo a způsob jak získat příslušné informace (pdf, 76.36 kB)

10. Příjem a podání podnětů

Adresa:
Státní úřad inspekce práce
Kolářská 13
746 01 Opava

Podatelna:
(na adrese úřadu)
provozní doba:
pondělí a středa v době 8.00 – 17.00 h
úterý, čtvrtek a pátek v době 8.00 – 14.00 h

Elektronická podatelna: epodatelna@suip.cz
Další elektronická adresa povinného subjektu: opava@suip.cz


Postup při podání podnětu ke kontrole

Má-li fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem či jiným subjektem, může podat podnět k provedení kontroly na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu práce.
Elektronicky může podatel podat podnět ke kontrole k oblastnímu inspektorátu práce, případně ke Státnímu úřadu inspekce práce prostřednictvím datové schránky, e-podatelny či e-mailu kontrolního orgánu. Podnět lze zaslat i poštou na adresu oblastního inspektorátu práce či Státního úřadu inspekce práce. Při osobním podání podnětu ke kontrole lze sepsaný podnět přinést na oblastní inspektorát práce či Státní úřad inspekce práce, nebo jej lze sepsat s pracovníkem inspektorátu v rámci doby určené pro poskytování poradenství. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny výše v bodě 4.
K podání podnětu je možné také využít webový formulář umístěný na http://epp.suip.cz/epp/index.php .
K podnětu je vhodné přiložit kopie dokumentů dokládajících popisované skutečnosti (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, výplatní lístky apod.). Důležité je řádně označit zaměstnavatele či jiný subjekt, proti kterému podnět směřuje, to znamená uvést jeho název, sídlo, IČO, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. Pro případ nutnosti doplnění podnětu a zaslání informace o výsledku provedené kontroly je důležité uvést jméno podatele, doručovací adresu, telefon či jiný kontakt na podatele podnětu.
Na základě podnětu může být u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce či Státním úřadem inspekce práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu, pokud je známa doručovací adresa, zaslána písemná informace o výsledku kontroly spolu se sdělením, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.


Postup při činění podání

Podání je nejobecnějším úkonem, který fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba činí vůči správnímu orgánu. Správní řád upravuje některé další druhy podání, např. žádosti, stížnosti, odvolání. Pokud zvláštní druhy podání nestanoví své formální náležitosti, uplatní se pravidlo, že je nezbytné vždy dodržet alespoň následující náležitosti podání, které musí být dodrženy kumulativně:

-       musí z něj být patrno, kdo je činí,
-       musí z něj být patrno, které věci se týká,
-       musí z něj být patrno, co se jím navrhuje,
-       musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno,
-       musí mít náležitosti, které vyžaduje zvláštní zákon, a
-       musí obsahovat podpis osoby, která podání činí.

Fyzická osoba v podání uvádí své jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování, fyzická osoba podnikající pak uvádí jméno, příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele, resp. druh podnikání, IČO a adresa - místo podnikání - zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci a právnická osoba uvádí svůj název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Pokud nemá podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli takové nedostatky odstranit nebo jej vyzve k odstranění vad a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Elektronicky může být podání učiněno prostřednictvím datové schránky, e-podatelny či e-mailu orgánu inspekce práce. Podání lze učinit rovněž ústně do protokolu. Podání lze zaslat i poštou na adresu oblastního inspektorátu práce či Státního úřadu inspekce práce. Kromě těchto tří základních forem podání umožňuje správní řád učinit podpůrně podání zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu, veřejné datové sítě, tj. sítě internet bez použití zaručeného elektronického podpisu, tzn. prostřednictvím běžného e-mailu či pomocí jiných technických prostředků, to vše ovšem za předpokladu, že podání učiněné touto podpůrnou formou bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některou z výše uvedených základních forem. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny výše v bodě 4.
Podání se činí u věcně a místně příslušného správního orgánu, tj. oblastního inspektorátu práce a Státního úřadu inspekce práce a je učiněno dnem, kdy tomuto danému správnímu orgánu došlo.
Náležitostí podání je vždy podpis, a to bez ohledu na to, zda je vyhotoveno v listinné či elektronické podobě.

11. Předpisy

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Právní předpisy (pdf, 117.12 kB)

12. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad (pdf, 196.86 kB)

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (pdf, 213.73 kB)

15. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Za rok 2020:

Čj/1817/1.30/20 (pdf, 157.65 kB)

Čj/3343/1.30/20 (pdf, 137.84 kB)

Čj/3613/1.30/20 (pdf, 2.13 MB)

Čj/4134/1.30/20 (pdf, 2.07 MB)

Čj/4917/1.30/20 (pdf, 1.90 MB)

Čj/5213/1.30/20 (pdf, 2.18 MB)

Čj/5360/1.30/20 (pdf, 167.60 kB)

Čj/6268/1.30/20 (pdf, 199.77 kB)

Čj/6658/1.30/20 (pdf, 225.29 kB)

Čj/6918/1.30/20 (pdf, 314.00 kB)

Čj/743/1.30/20 (pdf, 228.35 kB)

Čj/7719/1.30/20 (pdf, 1.57 MB)

Čj/7868/1.30/20 (pdf, 150.88 kB)

Čj/8501/1.30/20 (pdf, 147.57 kB)

Čj/8862/1.30/20 (pdf, 1.44 MB)


Za rok 2019:

Čj/8903/1.30/19 (pdf, 273.88 kB)

Čj/7930/1.30/19 (pdf, 137.44 kB)

Čj/7785/1.30/19 (pdf, 161.62 kB)

Čj/7521/1.30/19 (pdf, 113.12 kB)

Čj/7124/1.30/19 (pdf, 220.40 kB)

Čj/6857/1.30/19 (pdf, 131.09 kB)

Čj/6853/1.30/19 (pdf, 292.35 kB)

Čj/5983-3/1.30/19 (pdf, 134.54 kB)

Čj/5983/1.30/19 (pdf, 325.74 kB)

Čj/5846/1.30/19 (pdf, 141.88 kB)

Čj/5217/1.30/19 (pdf, 236.34 kB)

Čj/4906/1.30/19 (pdf, 144.23 kB)

Čj/4655/1.30/19 (pdf, 321.69 kB)

Čj/4325/1.30/19 (pdf, 234.24 kB)

Čj/3827/1.30/19-2 (pdf, 212.23 kB)

Čj/3740/1.30/19-2 (pdf, 138.01 kB)

Čj/3328/1.30/19 (pdf, 310.42 kB)

Čj/3118/1.30/19 (pdf, 138.04 kB)

Čj/777/1.30/19 (pdf, 296.96 kB)

Čj/154/1.30/19 (pdf, 294.53 kB)

Za rok 2018:

Čj/8774/1.30/18 (pdf, 271.64 kB)

Čj/8766/1.30/18 (pdf, 129.07 kB)

Čj/6186/1.30/18 (pdf, 100.31 kB)

Čj/4054/1.30/18 (pdf, 148.55 kB)

Čj/5406/1.30/18 (pdf, 111.60 kB)

Čj/5107/1.30/18 (pdf, 102.69 kB)

Čj/5107a/1.30/18 (pdf, 117.87 kB)

Čj/6641/1.30/18 (pdf, 268.14 kB)

Čj/6538/1.30/18 (pdf, 198.76 kB)

Čj/5276/1.30/18 (pdf, 212.07 kB)

Čj/6485/1.30/18 (pdf, 102.20 kB)

Čj/5897/1.30/18 (pdf, 75.56 kB)

Čj/4957/1.30/18 (pdf, 232.91 kB)

Čj/3413/1.30/18 (pdf, 287.71 kB)

Čj/2274/1.30/18 (pdf, 181.54 kB)

Čj/6185/1.30/18 (pdf, 193.02 kB)

Čj/2283/1.30/18 (pdf, 296.40 kB)

Čj/2426/1.30/18 (pdf, 182.45 kB)

Čj/2653/1.30/18 (pdf, 186.62 kB)

Čj/2674/1.30/18 (pdf, 183.47 kB)

Čj/828/1.30/18-2 (pdf, 237.45 kB)

Za rok 2017:

Čj/7243/1.30/17 (pdf, 384.52 kB)

Čj/7163/1.30/17 (pdf, 361.27 kB)

Čj/6539/1.30/17 (pdf, 510.32 kB)

Čj/6180/1.30/17 (pdf, 613.69 kB)

Čj/5973/1.30/17 (pdf, 331.47 kB)

Čj/5583/1.30/17 (pdf, 1.22 MB)

Čj/5424/1.30/17 (pdf, 503.60 kB)

Čj/5171/1.30/17 (pdf, 523.86 kB)

Čj/5009/1.30/17 (pdf, 273.24 kB)

Čj/4926/1.30/17 (pdf, 344.23 kB)

Čj/4705/1.30/17 (pdf, 432.09 kB)

Čj/3042/1.30/17 (pdf, 641.96 kB)

Čj/2913/1.30/17 (pdf, 311.14 kB)

Čj/2651/1.30/17 (pdf, 499.98 kB)

Čj/2019/1.30/17 (pdf, 1.99 MB)

Čj/1929/1.30/17 (pdf, 399.32 kB)

Čj/1536/1.30/17 (pdf, 443.98 kB)

Čj/787/1.30/17 (pdf, 466.90 kB)

Za rok 2016:

Čj/8563/1.30/16 (pdf, 71.93 kB)

Čj/8536/1.30/16 (pdf, 187.61 kB)

Čj/8005/1.30/16 (pdf, 199.68 kB)

Čj/7722/1.30/16 (pdf, 162.35 kB)

Čj/7574/1.30/16 (pdf, 89.67 kB)

Čj/7563/1.30/16 (pdf, 149.92 kB)

Čj/7560/1.30/16 (pdf, 91.21 kB)

Čj/6273/1.30/16 (pdf, 149.17 kB)

Čj/4021/1.30/16 (pdf, 75.86 kB)

Čj/3000/1.30/16 (pdf, 166.64 kB)

Čj/1962/1.30/16 (pdf, 152.43 kB)

Čj/1381/1.30/16 (pdf, 89.26 kB)

Čj/1229/1.30/16 (pdf, 666.21 kB)

Čj/1436/1.30/16 (pdf, 136.30 kB)

Čj/855/1.30/16 (pdf, 194.96 kB)

Čj/811/1.30/16 (pdf, 86.58 kB)

Čj/744/1.30/16 (pdf, 661.68 kB)

Čj/406/1.30/16 (pdf, 1.82 MB)

Čj/230/1.30/16 (pdf, 161.82 kB)