přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » O nás » Legislativa

Legislativa

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Odkaz na aktuální znění zákona na Portálu veřejné správy České republiky, (odkaz bude otevřen v novém okně)
Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Tímto zákonem byly zřízeny Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, které jsou správními úřady.


Další právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení, výklady atd.) najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/45 a na stránkách oborového portálu BOZP info specializovaného na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranu životního prostředí na adrese: http://www.bozpinfo.cz.

K problematice státního odborného dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, podrobněji na stránkách Technické inspekce České republiky na adrese: http://www.iti.cz


Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 920 ze dne 23. července 2008 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Článek najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5599/narodni_politika_CR.pdf


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Odkaz na aktuální znění zákona na Portálu veřejné správy ČR, (odkaz bude otevřen v novém okně)
Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
V souladu s tím to zákonem ukládají orgány inspekce práce za porušení povinností vyplývajících z pracovních vztahů a dodržování bezpečnosti práce zaměstnavatelům, tj. fyzickým a právnickým osobám pokuty za spáchání správních deliktů a přestupků uvedených v zákoně o inspekci práce.


Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Odkaz na aktuální znění zákona na Portálu veřejné správy ČR, (odkaz bude otevřen v novém okně)
Tento zákon upravuje v návaznosti na zákoník práce další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Prováděcí předpisy k zákonu č. 309/2006 Sb. naleznete na výše uvedené stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.


Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Odkaz na aktuální znění zákona na Portálu veřejné správy ČR, (odkaz bude otevřen v novém okně)
Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (pracovněprávní vztahy), vztahy kolektivní povahy a právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů.
Prováděcí předpisy k zákonu č. 262/2006 Sb. naleznete na výše uvedené stránce Ministerstva práce a sociálních věcí